«Infotekster: for those yet to be»
we drank we swam we breathed 

Okeechobee-sjøen, Florida, USA

I 2016 erklærte Florida unntakstilstand etter et algeutbrudd som stammet fra Okeechobee-sjøen. De giftige algene oversvømte milevis med elver, våtmarker og kystlinje, og truet det marine miljøet og skjøre økosystemer. Algene er forårsaket av avfall fra jordbruk og storfehold og gårder.

Eventsmall 1. we drank we swam we breathed


the ice we left you with


Patagoniske isbreer, Patagonia

Selv de høyestliggende isbreene i Sør-Amerika minker i størrelse. De sørlige og nordlige patagoniske isbreene utgjør den største ismassen på den sørlige halvkule med unntak av Antarktis.
Eventsmall 2. the ice we left you with


paws you will not touch


Massebalanse til isbreer på Svalbard

Isen på Svalbard er en integrert del av økosystemet, samfunnet og landjorda. Rundt 60% av Svalbards landområde er dekket av isbreer. Norsk Polarinstitutt har målt massebalansen til utvalgte isbreer på Svalbard siden 1967. Svalbards breer har trukket seg langt tilbake fra der de var på 1920-tallet. Noen breer som pleide å kalve i sjøen ender nå langt inne i landet. Reduksjonen av isbreene på Svalbard endrer og forstyrrer det arktiske økosystemet.Eventsmall 3. paws you will not touch


extinct species you will study

Palmeoljeplantasje, Indonesia

Hver time fjernes regnskog fra et område tilsvarende 300 fotballbaner, ifølge WWF. Avskogingen fører til at mange arter utryddes. En tredjedel av alle pattedyrarter i Indonesia anses å være kritisk truet, og landet har mistet 72% av skogen.

Eventsmall 4. extinct species you will study


the sea that swallowed your shores

Maldivene

Når klimaet bli varmere, vil noen land fysisk slutte å eksistere siden landjorden blir slukt av stigende hav. Som det flateste landet på jorden er republikken Maldivene ekstremt sårbar for stigende havnivåer og størstedelen av landet vil være under vann ved slutten av dette århundret.

Eventsmall 5. the sea that swallowed your shores


the space we took

King Ranch, Texas, USA

King Ranch i Texas, med sine 3340 km2, er en av de største ranchene i USA og i verden. Husdyrhold er den primære kilden til miljøødeleggelser som global oppvarming, avskoging, miljøgifter, vannmangel og soner med dødt hav.

Eventsmall 6. the space we took


cold heart hot ice

Nordishavet

Den globale oppvarmingen er alvorlig for Arktis. Området varmes opp med en hastighet på nesten det dobbelte av det globale gjennomsnittet. Havisen sies å forsvinne om sommeren i løpet av en generasjon, noe som forårsaker havnivåstigning, marine økosystemers kollaps og ekstremvær over hele verden.

Eventsmall 7. cold heart hot ice


the being you will not know

Great Barrier Reef, Australia

Klimaendringer og forsuring av havet har nesten drept den største levende strukturen på jorden. Det 25 millioner år gamle revet kalles det mest imponerende marine området i verden, og inneholder mer biologisk mangfold enn hele Europa. Masse-bleking forårsaket av klimagasser er den viktigste årsaken til korallrevets død.

Eventsmall 8. the being you will not know


all the things we discovered

Tsjernobyl, Ukraina

Ulykken i 1986 ved kjernekraftverket i Tsjernobyl i Ukraina, tidligere Sovjetunionen, påvirket økosystemer i hele Europa. Dyr og vegetasjon i skog- og fjellområder absorberte store mengder radiocaesium, med vedvarende høye nivåer i sopp, bær og vilt.

Eventsmall 9. all the things we discovered


deep desires

Talvivaara-gruven, Finland

Lekkasjen av giftige gruvemasser fra en gipsdam ved Talvivaara-gruven i 2012 er en av de verste gruvekatastrofene i vår tid. Siden den gang har gruveselskapet ikke klart å fikse lekkasjen, og det pågående utslippet av en cocktail med giftig kjemisk avfall har resultert i en økologisk kollaps.

Eventsmall 10. deep desires


the things we had

Nikel, Russland Norilsk

Nikel har lenge blitt kalt Russlands mest forurensede by. Den er erklært en av de 10 mest forurensede stedene i verden av Blacksmith Institute på grunn av utslipp og lekkasjer fra fabrikker og gruver. Nikel produserer store mengder av verdens nikkel, kobber og palladium som brukes i gjenstander som mobiltelefoner og radiatorer.

Eventsmall 11. the things we had


glaciers you will not speak

Sólheimajökull, Island

Smeltende isbreer er ett av de mest synlige tegnene på klimaendringer. Sólheimajökull er et eksempel på hvor raskt smeltingen skjer: i løpet av et århundre har breen mistet 2,2 kvadratkilometer av den fremre delen, og den har hvert år trukket seg tilbake med størrelsen på et olympisk svømmebasseng.

Eventsmall 12. glaciers you will not speak lett


green deserts you will roam

Palemoljeplantasje, Malaysia

Mye av utvidelsene innenfor palmeoljeindustrien skjer på bekostning av biologisk mangfold og økosystemer i landene der oljen produseres. Næringen er knyttet til store problemer som avskoging, nedbrytning av dyrenes habitater, klimaendringer og dyremishandling. Landet og skogene må ryddes for utbygging av palmeoljeplantasjer.

Eventsmall 13. green deserts you will roam


the radiation you won't escape

Fukushima, Stillehavet

I 2011 smeltet tre atomreaktorer i Fukushima, Japan, og resulterte i det største utslippet av radioaktivitet i vann i verdenshistorien. Radioaktive kjemikalier lekket ut i Stillehavet og anlegget vil trolig fortsette å lekke forurenset vann i framtiden. Fukushima har forurenset store deler av Stillehavet. Kan hende er denne atomkatastrofen den verste miljøkatastrofen i menneskets historie.

Eventsmall 14. the radiation you won t escape


something about karma

Viiankiaapa-sumpen, Finland

Viiankiaapa er en stor myr med et unikt økosystem, et rikt utvalg av arter og store nikkel- og malmforekomster. Til tross for at den er beskyttet som en del av Natura 2000, vil et angloamerikansk gruveselskap sannsynligvis få tillatelse til å anlegge en gruve.

Eventsmall 15. something about karma


deep into the earth we went

Picher, Oklahoma, USA

Picher er i dag en spøkelsesby. Byen var tidligere et nasjonalt senter for bly- og sinkutvinning men er ødelagt av avfall fra gruvedriften. Avfallet er stablet i enorme hauger, giftige kunstige åser som har forurenset vann og luft.

Eventsmall 16. deep into the earth we went


the beasts we raised

Anna Creek Station, Australia

Anna Creek Station er verdens største ranch for storfe. Metanutslipp fra storfe bidrar i stor grad til den globale oppvarmingen. Også vanningsproblemer, jordforringelse og tap av habitat forårsakes av storfeproduksjon.

Eventsmall 17. the beasts we raised


some fires burn deep

Athabasca oljesand, Alberta, Canada

Oljesand er enorme forekomster av bitumen som omgjøres til olje. Prosessen forårsaker store miljøskader som forurensning av Athabasca-elven, giftstoffer i luften, klimagassutslipp og helsefare.

Eventsmall 18. some fires burn deep


dead desert life

Kalahari-ørkenen, Namibia / Angola / Zambia

Aggressiv bruk av arealer ødelegger Kalahari-ørkenens økosystem og innfødte stammer i et høyt tempo. Storfeoppdrett, diamantgruvedrift og menneskelig aktivitet, først og fremst safari, bidrar til dette. Våtmarkene i Okavango Delta er ett av områdene som er spesielt berørt.

Eventsmall 19. dead desert life


the colours we changed

Animas-elven, Colorado, USA

Utslipp av spillvann fra Gold King-gruven i 2015 var en miljøkatastrofe som startet ved Silverton, Colorado da 11 millioner liter giftig avløpsvann rant ut Animas-elven. Spillvannet inneholdt kvikksølv og arsen, det ødela vannet og farget det gult. Ett år senere var utslippet fremdeles ikke under kontroll.

Eventsmall 20. the colours we changed


the oil we spilled

BP-oljesøl, Mexicogulfen

Oljeselskapet BP sitt oljeutslipp i Mexicogulfen regnes som det største oljeutslippet i hav i petroleumsindustriens historie, og det kalles den verste miljøkatastrofen i USAs historie. Den amerikanske regjeringen estimerte det totale utslippet til 4,9 millioner fat med olje.

Eventsmall 21. the oil we spilled


the lungs we spoiled

Regnskogen i Amazonas

Regnskogen i Amazonas er verdens største skog. Regionen huser 10% av verdens plante- og dyrearter. Regnskogen spiller en viktig rolle for hele kloden ved å regulere karbondioksid-nivået i lufta. I løpet av de siste 40 årene har mer enn 18% av regnskogen forsvunnet på grunn av ulovlig hogst, soyaplantasjer og storfeoppdrett. Det meste av den gjenværende skogen er truet.

Eventsmall 22. the lungs we spoiled

furs you will not pet

Smeltende Grønlandsis, Grønland

Isen på Grønland smelter raskere i dag enn noen gang de siste 350 årene ifølge en ny studie i Nature Journal (ledet av Luke Trusel). Studien er den første analysen som ser på issmelting og avrenning over flere århundrer, en av de største årsakene til havnivåstigningen globalt. Den konkluderte med at smeltehastigheten er skyhøy og at avrenningen av smeltevann har økt med 50% siden starten av den industrielle perioden.

Eventsmall 23. furs you will not pet

collapsed, open wound

Smeltende permafrost og gigantiske synkehull, Sibirs tundra, Russland

Den sibirske permafrosten smelter raskt. Det er rundt 130 000 år siden permafrosten smeltet sist. Smeltehastigheten er uten sidestykke og resulterer i enorme lekkasjer av Metan (CH4) - en klimagass ca 30 ganger mer skadelig for klimaet enn karbondioksid (CO2). Under normale forhold holder permafrosten mengden karbon i lufta nede ved å ta opp og lagre betydelige deler av det karbonet mennesker frigjør fra fossilt brensel. Når det gjelder Sibir, blir dette forholdet nå snudd. Det skapes en selvforsterkende virkning der oppvarming smelter permafrosten og frigjør mer karbon, som igjen gir større oppvarming. Dannelsen av kraterlignende synkehull vil få konsekvenser for Sibirs lokalsamfunn og miljøet for øvrig. Én teori antyder at hullene skapes når fangede gasser eksploderer. Karbondioksid og metan frigjøres i prosessen.

Eventsmall 24. collapsed  open woundwe were okay

Østersjøen

Østersjøen sies å være et av de mest forurensede havene i verden på grunn av industriavfall, jordbruk og trafikk.

Eventsmall 25. we were okay


spilled black gold

Pågående oljekatastrofe, Komi Republic og Nord-Russland

Et pågående oljeutslipp i Komi Republic, Russland antas å ødelegge miljøet og potensielt være verre enn BP-oljeutslippet i Mexicogulfen. Så langt er det sølt rundt 500 tonn olje i Nordishavet og utslippet fortsetter. Den russiske regjeringen og Gazprom anklages for å skjule den reelle skaden og tall.

Eventsmall 26. spilled black gold


opportunity of a meltdown

Ishavsbanen, Nord-Finland

Klimaendringene åpner Nordøstpassasjen raskere enn forventet. Industrien og politikerne bifaller ideen om å bygge en 500 km lang jernbane fra Nord-Finland til Norges Barentshavskyst. Den samiske befolkningen er bekymret for at jernbanen vil gå gjennom de samiske landområdene uten å ta hensyn til rettigheter og til skade for miljøet. Tilgang til isfrie havner via Barentshavet kan øke Finlands eksport fra et område som antas å inneholde enorme mineralressurser. Jernbanen vil knytte Finland til en fremtidig transarktisk rute gjennom stadig flere isfrie farvann på toppen av kloden.


Tilbake til prosjektsiden

Eventsmall 27. opportunity of a meltdown